การศึกษาความเข้มแสงและเงาที่ตกกระทบจากโคมไฟอ่านหนังสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ด.ช.นิธิโชติ หิรัญรุ่งรัตน์, จิรเมธ ทองรอด, ปัณณวิชญ์ ลีละวัฒน์วัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางกลุ่มผู้จัดทำมีความสนใจว่าเวลากลางคืนที่เราใช้โคมไฟในการอ่านหนังสือ เราควรจะจัดโคมไฟ ไว้ในองศาใดเพื่อให้เวลาอ่านหนังสือได้รับแสงมากที่สุดได้รับแสง