แอพพลิเคชันเพื่อผ่อนคลายความเครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภนต์ กนกศิลป์, ปริยา บูรณสิน, ภาวิดา ประพลมหามงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ โสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้หลายคนนั้นเกิดความเครียดสะสม และสุขภาพจิตแย่ลง จึงได้ศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่น และแทรกปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) แบบปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (Narrow AI ) ซึ่งภายในแอพฯมีการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนและเลือกอาการที่พบโดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งอาการ หลังจากนั้นแอพพลิเคชั่นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วแสดงข้อมูลวิธีการบรรเทาและรักษา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือชายและหญิง อายุระหว่าง 18-24 ปี ด้วยเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ ในการช่วยลดอาการ ได้แก่ Mental Breakdown, Anxiety, Insomnia, Stress, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Loneliness, OCD (obsessive-compulsive disorder), Migraine headache ซึ่งจะวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน