สเตนท์เซจ-AI

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตน์ เทอดเกียรติ, ชินนิชา จุฬาพงษ์วนิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ โสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Introducing the StentSage-AI, a game-changing invention that will revolutionize cardiovascular care by using AI to detect and treat weak arteries non-invasively. This technology offers a safer alternative to conventional surgery by fusing cutting-edge AI algorithms with precise engineering. It automatically navigates the bloodstream while monitoring critical vascular parameters thanks to sensors and imaging technology. The AI initiates targeted actions, such as medicine delivery or mechanical reinforcement, when it detects a susceptible artery. StentSage-AI minimizes recuperation time, lessens patient suffering, and lowers surgical risk. Its proactive methodology recognises dangers early while its real-time monitoring ensures accuracy. A game-changing development in cardiovascular medicine, StentSage-AI improves patient wellbeing, lowers healthcare costs, and raises the bar for weak artery treatment.