แอพลิเคชันเพื่อผ่อนคลายความเครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภนต์ กนกศิลป์, ปริยา บูรณสิน, ภาวิดา ประพลมหามงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ โสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์