การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยสารสกัดจากหอมแดง, หอมหัวใหญ่, และ หอมจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกพร จันทาพูน, ทิวัตถ์ ทาจุมปู, พัฒธนิต บัวติ๊บ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Aspergillus flavus ที่เป็นสร้างสารพิษเติบโตในผลผลิตทางการเกษตร เมื่อเข้าสู่ร่างกาย

อาการจะทำให้เกิด อาการชัก หายใจลำบาก ตับถูกทำลาย หัวใจ และสมองบวมอีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ เช่น โรคตับอักเสบเฉียบพลัน มะเร็งตับ เป็นต้น และยังมีการวัจัยที่พบว่ากระเทียมสามารถยับยั้งการเจริิญเติบโตของ Aspergillus flavus ได้โดยสารสำคัญที่ออกฤทธิ์คือ สารอัลลิซิน (allicin) ที่พบได้ในพืชตระกูลหอม ดังนั้นผู้จัดทำจึงนำหอมแดง, หอมหัวใหญ่, หอมจีน มาศึกษาความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus โดยสารสกัดจากหอมแดง, หอมหัวใหญ่, และ หอมจีนด้วยการบดค้นน้ำแล้วเจือจางในน้ำกลั่นมีความเข้มข้น 100, 50, 25 และ 12.5% แล้วนำมาผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar หรือ PDA ในอัตราส่วน 9:1 (อาหารเลี้ยงเชื้อ: น้ําคั้นหอมแดง, หอมหัวใหญ่, และ หอมจีน) จากนั้นเพาะเชื้อในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 4 วันโดยจะวัดขนาดของเชื้อราในวันที่ 2, 3 และ 4