การยับยั้งการออกลูกออกหลานของมอดข้าวสารด้วยน้ำมันหอมระเหย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพิสิฐ ปัญญาคำ, สิปปกร อินต๊ะรัตน์, จักรภัทร ปงมะจักร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากข้าวสารเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่คนไทยยังคงบริโภคกันอยู่มากในปัจจุบัน ซึ่งปัญหาเกิดจากมอดข้าวสารเป็นแมลงที่ก่อปัญหาให้กับทางเกษตรกรและผู้บริโภคอยู่จำนวนมากตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันด้วยเหตุผลที่ว่ามอดข้าวสารนั้นได้วางไข่ไว้ในต้นข้าวตั้งแต่ต้นข้าวยังอยู่ในนาข้าวจึงทำให้หลังจากผ่านการสีข้าวแล้วเก็บไว้ระยะหนึ่งมอดจะเกิดการฟักตัวออกมาก่อนปัญหาให้กับเหล่าเกษตรกรและผู้บริโภค และจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าน้ำมันหอมระเหยเป็นสารที่ระเหยได้ง่าย ประกอบกับเมล็ดสะเดาและดอกผการองมีสารที่มีความเป็นพิษต่อแมลง ทางผู้จัดทำจึงได้แนวทางของการศึกษาครั้งนี้โดยการที่จะสกัดน้ำมันหอมระเหยจากผกากรองและเมล็ดสะเดาและนำไปทดลองในการเป็นสารรมต่อข้าวสารที่มีมอดอยู่