การยับยั้งโรคแอนเเทรคโนสในพริกด้วยบาซิลลัสจากถั่วเน่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรีกานต์ จันทิมา, วงศกร ราชคมภ์, เกวลิน ก่อเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรรินทร์ เณรจาที, พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคในพริก คือ โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) มี ลักษณะอาการแห้ง หงิกงอ และสีของผลพริกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในฤดูฝน อากาศร้อนและชื้น

โรคจะระบาดทำความเสียหายอย่างมาก เกิดจากสาเหตุเชื้อรา Colletotrichum spp. ซึ่งสามารถเข้าลายต้นพริกได้ทุกระยะ ต้น ใบ ดอก และผลพริก โดยเฉพาะอาการเป็นโรคที่ผล จะทำให้สูญเสียผลผลิตมาก

ซึ่งจะยับยั้งโรคแอนเเทรคโนสในพริกด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสในถั่วเน่า ในการเลี้ยงเชื้อราที่ได้จากพริกใช้ PDA (potato dextrose agar) เป็นอาหารในการเลี้ยงเชื้อรา จากนั้นใช้ผงถั่วเน่าในการเพิ่มจำนวนเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสโดยการบ่มไว้ในตู้อบเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วแยกเชื้อแบคทีเรียเพื่อทำให้เชื้อบริสุทธิ์โดยการ cross streak plate จากนั้นนำบาซิลลัสที่บริสุทธิ์ที่ได้ไปตรวจสอบโดยการย้อมติดสีแกรม พบว่าเป็นแกรมบวกอยู่ในวงศ์ Bacillaceae ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับ Clostridium และ Desulfotomaculum มีศักยภาพในการกีดกันการขยายตัวของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้เป็นอย่างดีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แล้วจะทดสอบการยับยั้งเชื้อด้วยวิธี paper dish จะพบว่าเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสสามารถเข้าทำลายโดยตรงทั้งยังสามารถสร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิดและสามารถแก่งแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าจุลินทรีย์อื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลน จะพบอาศัยอยู่ภายในพืชโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพืชที่อาศัยอยู่ มีความสามารถในการปรับตัวและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนและวิกฤต โดยการสร้างสปอร์และทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดีเนื่องจากเกษตรกรในท้องถิ่นที่ปลูกพริกประสบปัญหาพริกไม่มีคุณภาพทำให้ไม่สามารถนำไปขายได้หรือขายได้ในราคาถูกผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการแก้ไขปัญหาพริกที่ไม่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรและการยับยั้งการขยายตัวของเชื้อราซึ่งทำให้เกิดโรคตามมาในพริก

คำสำคัญ : โรคแอนเเทรคโนส , paper dish , PDA (potato dextrose agar) , บาซิลลัส