เครื่องปั่นร่มอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาภัค โสตถิพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิกร จรจะนะ, ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องปั่นร่มอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาในการแห้งของร่มให้สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้ และแก้ปัญหาพื้นอาคารเปียกน้ำฝนที่ติดมากับร่มหลังจากการใช้งาน วิธีการศึกษา เริ่มจากศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการประดิษฐ์ ประกอบด้วย โมเมนตัม แนวคิดการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงสู่ศูนย์กลาง และแรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งเป็นแรงที่ทำให้เกิดการหมุนเหวี่ยง โดยผ้าร่มจะถูกตรึงไว้กับแกน ส่วนน้ำที่ติดมากับร่มที่มีมวลมากกว่าจะกระเด็นหลุดออกด้วยแรงหนีศูนย์กลาง หลังจากนั้นทำการศึกษาระบบการทำงานของเซนเซอร์น้ำฝน เพื่อเป็นตัวควบคุมการทำงานอัตโนมัติของเครื่องปั่นร่ม