เครื่องปอกเปลือกถั่วเปลือกแข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภสร พิสุทธิ์พิทยากุล, พัชรพร คงวัดใหม่, วรัญญา เพชรวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถั่วเปลือกแข็งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย แต่ถั่วเปลือกแข็งต้องกะเทาะเปลือกออกเพื่อบริโภคได้เพียงเนื้อข้างใน ผู้จัดทำจึงต้องการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคภาคครัวเรือน และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถปอกเปลือกถั่วครั้งละหลาย ๆ เม็ด ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องเครื่องปอกเปลือกถั่วเปลือกแข็ง (NS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการทำงาน และ สร้างเครื่อง NS ซึ่งผู้จัดทำสร้างเครื่อง NS ได้สำเร็จ โดยระบบการทำงานของเครื่อง NS คือการบีบอัดเปลือกถั่วจนแตก โดยการใช้เพลาบดหมุนเข้าชนถั่วในช่องแคบ ความกว้างของช่องแคบสามารถปรับได้ด้วยการหมุนสกรูให้ดันบานพับเข้าไป จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน สรุปได้ว่าเครื่อง NS มีประสิทธิภาพในการกะเทาะถั่วเปลือกแข็ง ได้แก่ ถั่วลิสง วอลนัต อัลมอนด์ อยู่ในระดับสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในส่วนของถั่วลิสง เครื่อง NS สามารถกะเทาะเปลือกถั่วลิสงได้ 100% และ 96% หลุดออกจากเปลือก แต่ 81% ของถั่วลิสงที่หลุดออกจากเปลือกแตกหัก ชนิดที่สองคือวอลนัต พบว่าเครื่อง NS สามารถกะเทาะเปลือกวอลนัตได้ 100% แต่วอลนัตเพียง 53% หลุดออกจากเปลือกโดยแตกหักทั้งหมด และชนิดสุดท้ายคืออัลมอนด์ พบว่าเครื่อง NS สามารถกะเทาะเปลือกได้ 100% และ 81% หลุดออกจากเปลือก แต่ 84% ของอัลมอนด์ที่หลุดออกจากเปลือกแตกหัก ส่วนแมคคาดีเมียและเกาลัดไม่สามารถกะเทาะเปลือกได้ เนื่องจากเปลือกมีลักษณะแข็งและเหนียวเกินไป ดังนั้นเครื่อง NS จึงเหมาะสำหรับเป็นเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง วอลนัต อัลมอนด์ เพื่อช่วยทุ่นแรงในการปอก ซึ่งเหมาะกับผู้บริโภคภาคครัวเรือนและผู้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก