เกมจับคู่มวลอะตอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สัญญาบัตร สุระมุล, กรี กรีรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเกมส์จับคู่มวลอะตอมกับธาตุ แบ่งเป็นด่านๆ เป็นด่านตามธาตุหมู่A ต้องจับคู่เลขกับธาตุให้ถูกต้องครบทั้งหมด จึงจะผ่านด่านต่อไปได้

ดังนั้นผู้เล่นจะได้ทราบและทบทวนมวลอะตอมของแต่ละธาตุในหมู่นั้นก่อนจะไปด่านต่อไป