เกมตอบปัญหาคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนันดร ปัญญาโส, ไตรลักษณ์ บุญโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง เกมตอบปัญหาคณิตศาสตร์

ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง เกมตอบปัญหาคณิศาสตร์ และ ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่า โครงงานนี้มีความต้องการที่จะแก้ไขอาการเครียดจากบทเรียนคณิตศาสตร์ โดยในตัวแอพพลิเคชั่นนั้นจะประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับบทเรียนคณิตศาสตร์และ ทำให้ผู้เล่นค่อนคลายไปกับการเรียน โดยทางกลุ่มผู้จัดทำนั้นได้ใช้โปรแกรม Unity ในการพัฒนาเกมนี้ซึ่งในเวลาข้างหน้าอาจจะมีการเติมเสียงเพลงไป แล้วเมื่อผู้มีปัญหาได้ลองเล่นเกมแล้วทำให้ลดอาการเครียดลงได้ และยังให้ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประถมปลาย