การศึกษาประสิทธิภาพของไมโครไคโตซานในการดูดจับสารพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยณัฏฐ์ ลิ้มชุณหนุกูล, ณัฏฐรี มาลามาศ, ธัญกมล พุทธธนศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัชร์ ชุติมาสกุล, สุภาพร ขาวพิมพ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดจับสารพิษเมื่อใช้ Micro-Chitosan ร่วมกับสารชนิดต่างๆ โดยผู้จัดทำได้ตั้งสมมุติฐาน รวมรวมข้อมูล ทำการทดลอง บันทึกผลต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับสินค้าแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด สามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูดจับสารพิษตกค้างออกจากอาหารสด ผลไม้ต่างๆ สามารถลดการสะสมหรือการสร้างสารพิษระหว่างการเก็บรักษา ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้