การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเเผ่นกรองอากาศจากเส้นใยของสับปะรดเเละผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะวดี อัศวพรชัย, นุตประวีณ์ สำแดงเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ: ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศในเขตชุมชนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งปริมาณขยะที่เกิดจากหน้ากากกรองฝุ่นใยสังเคราะห์มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาแผ่นกรองอากาศที่ใช้เส้นใยจากพืชซึ่งเป็นเส้นใยอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพิ่อ

  1. เพื่อพัฒนาแผ่นกรองฝุ่นที่ได้จากเส้นใยของใบผักตบชวาและใบสับปะรด

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยที่ได้จากใบผักตบชวาและใบสับปะรดที่มีต่อการดักจับฝุ่นละอองในอากาศ

มีวิธีการดำเนินการ ได้แก่ สกัดเส้นใยจากใบสับปะรดเเละใบผักตบชวา โดยทําความสะอาดแล้วนํามาผ่าครึ่งตามแนวแกนต้มด้วยโซดาไฟ หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ นาน 1 ชม. จากนั้นนําเส้นใยไปผสมรวมกับกาวแป้งเปียกในน้ํา เกลี่ยเนื้อเยื่อเส้นใยให้มีความสม่ำเสมอ นำไปผึ่งแดดให้แห้ง ลอกออกได้เป็นแผ่น นําแต่ละแผ่นมาต่อกันจนได้เป็นเเผ่นกรอง วิเคราะห์โดยการนำแผ่นกรองจากพืชทั้ง 2 ชนิด โดยการเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นที่ติดกับเเผ่นกรอง