การจำแนกชนิดของหอยทากบกจากโครงสร้างสัณฐานโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงศ์ สุรางค์กุล, ภูมิภัทร รักจันทร์, กิตติภูมิ ยุบล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจำแนกชนิดหอยทากนับเป็นเรื่องที่ลำบากเป็น

อย่างมากสำหรับนักอนุกรมวิธานเพราะต้องดู

ลักษณะเปลือก สีเนื้อ การเวียนของเปลือกและ

ลักษณะอื่นๆแต่หอยทากบางกลุ่มนั้นมีลักษณะที่

ใกล้เคียงกัน จึงทำให้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางในการจำแนกชนิด

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งอำนวย

ความสะดวกโดยการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยนักอนุกรมวิธานให้จำแนกชนิดได้สะดวกและ

รวดเร็วมายิ่งขึ้นรวมถึงแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง

ยังช่วยให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหอยทากบกสามารถจำแนกชนิดของหอยทากบกได้เบื้องต้นได้ โดยไม่ต้องส่งให้ผู้เชียวชาญจำแนกชนิด และอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึงการจำแนกหอยทากบกได้สะดวกขึ้น