การคำนวณหาแหล่งที่มาของรอยเลือดจากความเร็วและมุมตกกระทบ สำหรับใช้ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลายฝน เหง้าโอสา, ลภัสรดา รัชอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์, ภาณุมาศ ประทุมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาอาชญากรรม มีแนวโน้มการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นให้ได้เห็นอยู่ตลอด มีการนำเอาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนหลักฐานที่มี ยืนยันคำให้การของพยานและหาข้อเท็จจริงของคดี “รอยเลือด” เป็นวัตถุพยานทางชีววิทยาที่มักจะพบในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งรอยเลือดสามารถตรวจสอบหาข้อมูลเพื่อประกอบคดีได้หลายอย่าง เช่น การวิเคราะห์ลักษณะและขนาดของรอยเลือด การกระจายตัวของเลือด ปริมาณของเลือดที่พบในที่เกิดเหตุ เพื่อคาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุทิศทางการเคลื่อนที่และตำแหน่งของเหยื่อหรือผู้ต้องสงสัย นำไปสู่การระบุตำแหน่งของบาดแผลที่มีการกระทำให้เกิดรอยเลือดนั้น มีการใช้การคำนวณทางฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ร่วมในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหยดเลือดแบบแนวเส้นตรง ทำให้ทราบมุมตกกระทบของเลือดนำไปสู่การคำนวณหาแหล่งที่มาของเลือด เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของเลือดในสถานที่เกิดเหตุ ลักษณะการเคลื่อนที่ของเลือดจะเป็นเส้นโค้ง ส่งผลให้การคำนวณหาแหล่งที่มาของเลือดด้วยการพิจารณาในแนวเส้นตรงทำให้ได้ความสูงมากกว่าค่าจริง ผู้จัดทำจึงทำทำการศึกษาเพื่อระบุแหล่งที่มาของเลือดจากความเร็วและมุมตกกระทบของรอยเลือด โดยใช้เลือดปลอม หยดลงบนกระเบื้องตามแนวดิ่งอย่างอิสระตามแรงดึงดูดของโลก บนมุมตกกระทบ 6 มุม กำหนดความเร็วตกกระทบของเลือด 10 ค่า โดยการหยดในความสูง 10 ระดับ หยดเลือดที่ระดับความสูงละ 10 หยด ปริมาตรหยดละ 0.05 mL เก็บข้อมูลเป็นสถิติเพื่อใช้วิเคราะห์ความเร็วที่เลือดตกกระทบจากรอยเลือด ใช้ข้อมูลที่ได้ในการคำนวณหาแหล่งที่มาของเลือดจากกลุ่มรอยเลือด ด้วยวิธีการคำนวณการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยไม่พิจารณาแรงต้านอากาศ