ความหลากหลายของแบคทีเรียในป่าชายเลนคลองถูป ชุมชนจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และการสำรวจเชื้อแบคทีเรียที่มีกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก ฐิตวรรณโณเนตร์, ธิดารัตน์ พร้อมจะบก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาพร ชื่นอิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ ป่าชายเลนประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด เช่น สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ สาหร่าย แพลงก์ตอน พืชหลากหลายสายพันธุ์ ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างของป่าชายเลน คือผู้ย่อยสลาย ซึ่งหมายถึงจุลินทรีย์ต่าง ๆ โดยจุลินทรีย์จะย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้สลายตัวเป็นธาตุอาหาร และปุ๋ย กลายเป็นแหล่งอาหารในดินให้กับผู้ผลิตต่อไป ซึ่งก็คือ รา และแบคทีเรีย เห็นได้ว่าจุลินทรีย์ก็เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน จุลินทรีย์จะคอยย่อยสลายสารต่าง ๆ ด้วยการใช้เอนไซม์ชนิดต่าง ๆ เช่น เซลลูเลส เพคติเนส อะไมเลส และโปรตีเอส เป็นต้น

โปรตีเอสเป็นเอนไซม์ที่เร่งการไฮโดรไลซ์โปรตีน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมซักฟอก ยา เป็นต้น สามารถพบโปรตีเอสได้ในสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ โดยพบโปรตีเอสที่สำคัญ เช่น Metalloproteases ได้ในจุลินทรีย์หลายชนิด เช่น Bacillus subtilis, B. amyloliquefaciens, Pseudomonas sp., Lysobacter enzymogenes และ Escherichia coliเนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์อย่างหลากหลาย มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และพบได้มากในบริเวณป่าชายเลน ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการสำรวจ และวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ต่าง ๆในบริเวณป่าชายเลน นำมาศึกษา และพัฒนาเพื่อนำเป็นแนวทางในการนำมาใช้ประโยชน์ โดยทางคณะผู้จัดทำเลือกเก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์มาจากพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณคลองถูป ชุมชนจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพราะเป็นป่าชายเลนที่ยังเป็นที่รู้จักไม่มาก ไม่มีการสำรวจ และวิจัยยังไม่มากเท่ากับที่อื่น ๆ นอกจากนี้ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมล้อมรอบ ทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง