การตรวจวินิจฉัยโครโมโซมที่มีความผิดปกติของมนุษย์โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติ​ศักดิ์​ แสงอาจหาญ​, ศิวศิษย์ แสงนิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ในการพัฒนาโครงงานการจัดทำคาริโอไทป์โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ คือเพื่อศึกษาเทคโนโลยีประมวลผลภาพกับ คาริโอไทป์ เพื่อออกแบบโค้ดในการประมวลผลภาพโครโมโซมในการจัดทำคาริโอไทป์ และศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ทั้งนี้ที่มาที่ไปในการจัดทำโครงงานนี้ เพราะเนื่องจากในปัจจุบัน พวกเรายังจัดเรียงคาริโอไทป์โดยใช้ความสามารถของตัวบุคคลซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ และนั่นอาจจะนำไปซึ่งปัญหาต่างๆ เช่นการระบุเพศผิด การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมพลาด ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะพัฒนาโประแกรมที่ใช้ในการจัดเรียงคาริโอไทป์ขึ้นโดยพึ่งความสามารถมารถของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการและยังเพิ่มความแม่นยำในการจัดเรียงคาริโอไทป์ได้

โดยมีวิธีการดำเนินการโครงงาน คือการศึกษาข้อมูล และนำความรู้เหล่านั้นมาเขียนโค้ดพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นโดยที่ตัวโปรแกรมจะมีกลไกการทำงานเป็นขั้นๆ คือการรับข้อมูลภาพเข้าไปในระบบเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์นั้นนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลวิเคราะห์ แยกรูปภาพตามเกณฑ์ต่างๆ เช่นเฉดสี ขนาด หรือค่าดัชนีเซนโทรเมียร์ และนำรูปภาพเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อระบุชนิดของโครโมโซม จัดเรียงคาริโอไทป์ และแสดงผลออกมาทางจอภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน