การเปรียบเทียบการกำจัดลูกน้ำด้วยปูนขาวกับสารสกัดหยาบจากสมุนไพรไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวรรณ บุตรจันทร์, ธนภรณ์ ปราณี, รัชฎาภรณ์ พุดแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษศิรินทร์ พลหาญ, วรรณรัตน์ สีเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบการกำจัดลูกน้ำด้วยปูนขาวกับสารสกัดหยาบจากสมุนไพรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำปูนขาวจากเปลือกหอยแครงและเพื่อหาอัตราส่วนของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรและปูนขาวที่ดีที่สุดในการกำจัดลูกน้ำ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพส่วนผสมสารสกัดหยาบจาก ขิง ข่า พริกไทยดำกับปูนขาวจากเปลือกหอยแครงที่มีผลต่อการกำจัดลูกน้ำโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ นำหอยแครงไปเผาด้วยวิธีธรรมชาติด้วยเตาถ่าน ใส่ถ่านและเปลือกหอยสลับกันเป็นชั้นๆ เผาทิ้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยสังเกตที่เปลือกหอยจะมีสีขาว จากนั้นนำเปลือกหอยไปล้างน้ำขี้เถ้าออก บรรจุเปลือกหอยใส่ถุง และเติมน้ำลงในถุง 2/4 ของเปลือกหอยทั้งหมด มัดปากถุง และทิ้งไว้ข้ามคืน พอได้ที่แล้วตัวเปลือกหอยจะอ่อนตัว และใช้มือขย้ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำสมุนไพรแต่ละชนิดคือ ขิง ข่า พริกไทยดำ มาปั่นรวมกับน้ำให้ละเอียดตามลำดับ นำไปผสมกับปูนขาวจากเปลือกหอยแครงด้วยอัตราส่วนสารสกัดหยาบ 200 250 และ 300 กรัมต่อปูนขาว 100 กรัมตามลำดับ แล้วตากให้แห้งหลังจากนั้นนำไปทดสอบในการกำจัดลูกน้ำ 20 ตัวพบว่าปูนขาวจากเปลือกหอยแครงที่ผสมกับขิงมีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำได้ดีที่สุดในอัตราส่วนความเข้มข้นคือขิง 250 กรัมต่อน้ำ 50 กรัมผสมกับปูนขาวจากเปลือกหอยแครง 100 กรัม