การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดชับแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ของเฟิร์นบอสต้นและเฟิร์นดาบออสเตรเลีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติฉัตร เชื้อเทศ, ปรเมศร์ เกตุศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทุกชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดคือมลพิษทางอากาศที่ทําให้ผู้คนทั่วโลกต่างต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพอากาศเลวร้ายนี้และเกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกกังวลโดยเฉพาะในเขตปริมณฑลพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น จากการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นก็ได้พกค่าฝุ่นมันและแก๊สหิวมากภายในอากาศซึ่งหนึ่งในนั้นคือก๊าซฟอร์มาดีไฮด์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก โดยก๊าซชนิดนี้สามารถเกิดได้จากการเผาไหม้หรืออยู่ภายใต้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมสินค้าบางชนิดได้ถ้าหาไดรับก๊าซชนิดนี้เข้าไปในปริมาณมากก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ โดยการแก้ปัญหานั้นมีได้หลากหลายทางโดยต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพบได้ง่ายก็มีต้นไม้บางชนิดที่สามารถดูดซับก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ได้แต่ก็ใช่ว่าแต่ละชนิดจะสามารถดูดซับได้เท่ากันอย่างนั้นคณะผู้จัดทําจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงานนี้มาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซฟอร์มาดีไฮด์ของต้นเฟิร์นบอสตันและพืชดูดซับอากาศขึ้นมา