การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำให้ปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวต่างๆ โดยใช้ผงสกัดจากธรรมชาติ ร่วมกับการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วย Image Processing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศุภมงคล สายสมบัติ, ปณิตา สีดาพันธุ์, ศุภาพิชญ์ โคตรโย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำให้ปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพื้นผิวต่าง ๆ โดยใช้ผงสกัดธรรมชาติจากขมิ้น เปลือกมังคุด กระเจี๊ยบและขี้เถ้า (2) เพื่อประยุกต์ใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์ลายนิ้วมือแฝงเพื่อใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองโดยนำตัวอย่างพื้นผิวได้แก่ กระจก พลาสติก และโลหะ มาทำการทดลองในสองลักษณะคือพื้นผิวในสภาวะปกติและพื้นผิวเปียกน้ำ ใช้ผงขมิ้น ผงเปลือกมังคุด ผงกระเจี๊ยบแดง และผงขี้เถ้ามาหารอยลายนิ้วมือแฝงด้วยวิธีการปัดผงฝุ่น โดยมีผงมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลลายนิ้วมือแฝงที่ได้ด้วย algorithm ที่ใช้หลักการของ image processing ผลการทดลองพบว่า ผงทุกชนิดสามารถใช้ในการทำให้ปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงได้ โดยผงเปลือกมังคุดมีประสิทธิภาพในการทำให้ทำให้ปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนจุด minutiae อยู่ที่ 39.6-74 รองลงมาคือ ผงกระเจี๊ยบแดง ผงขมิ้นชัน และผงขี้เถ้าตามลำดับ และผงแต่ละชนิดเหมาะสมกับพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป โดยผงขมิ้นเหมาะสำหรับพื้นผิวกระจก ผงเปลือกมังคุด ผงกระเจี๊ยบแดง และผงขี้เถ้าเหมาะสำหรับพื้นผิวพลาสติก ในส่วนของการทดลองนำอัลกอริทึมสามารถนำมาวิเคราะห์ลายนิ้วมือแฝง โดยสามารถนับจำนวนจุด minutiae และจำแนกชนิดของจุด minutiae โดยมีความแม่นยำถึงร้อยละ 100 และเมื่อทดสอบลายนิ้วมือต้นแบบกับลายนิ้วมือบุคคลอื่นๆ จำนวน 21 คน พบว่าสามารถจับคู่จุด minutiae ของลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากบุคคล 21 คนที่เข้ากันกับลายนิ้วมือแม่แบบ ได้มีความแม่นยำร้อยละ 100 และเมื่อใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์รอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากการประทับนิ้วมือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ทดสอบลายนิ้วมือต้นแบบกับลายนิ้วมือบุคคลอื่นๆ จำนวน 21 คน พบว่าสามารถจับคู่จุด minutiae ของลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากบุคคล 21 คนที่เข้ากันกับลายนิ้วมือแม่แบบ ได้มีความแม่นยำร้อยละ 94.365

คำสำคัญ : จุด minutiae, รอยลายนิ้วมือแฝง