การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักด้วยไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุ้งและเปลือกหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวรินท์ พิกุลศรี, เพชรลดา โยธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักด้วยไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุ้งและเปลือกหอย จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักด้วยไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุ้งและเปลือกหอย โดยใช้สารประกอบของโลหะหนักคือคอปเปอร์ทูซัลเฟตเป็นสารละลายที่มีโลหะหนักแทนจากนั้นจะทำการสกัดไคตินและไคโตซานเพื่อมาเปรียบเทียบว่าจากเปลือกกุ้งหรือเปลือกหอย มีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักในสารละลายได้ดีกว่ากัน