ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบกะเม็งในการห้ามเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาฎิลา โตะนาฮุง, ซอฟียะห์ มูนะ, รีซาวาตี สาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮำหมัดอานิส สะนิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับใบกะเม็งในการห้ามเลือด เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของใบกะเม็งในการ แข็งตัวของลิ่มเลือด ผลการศึกษาพบว่า ฤทธิ์ของใบกะเม็งตัวเมียนั้นมีประสิทธิภาพในการแข็งตัวของลิ่มเลือด ซึ่งผลจากการทดลองสารสกัดจากใบกะเม็งตัวเมียกับหยดเลือด จะเห็นได้ว่าหยดเลือดมีการตอบสนองกับใบกะเม็งตัวเมียตั้งแต่ 2 นาทีแรก ขณะเดียวกันหยดเลือดเพียงอย่างเดียวในเวลา 2 นาที ยังไม่มีการตอบสนอง ใดๆ จึงสรุปได้ว่าหยดเลือดที่ผสมกับสารจากใบกะเม็งตัวเมียมีฤทธิ์ในการแข็งตัวของลิ่มเลือดเร็วกว่าหยดเลือดเพียงอย่างเดียว

การศึกษาโครงงานดังกล่าวนี้จัดทำเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของใบกะเม็งในการแข็งตัวของลิ่มเลือด ที่ทดแทนทิงเจอร์ไอโอดีน ซึ่งเป็นปัญหาสาหรับผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์แล้วก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในบาดแผล และยังสามารถนำใบกะเม็งมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป