บรรจุภัณฑ์ยืดอายุมะตะบะจากใบมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรไอณีย์ ดือเระ, รุสดา อาบัส, แวฮา​ยา​ตี​ บูมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เล่มนี้ศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ยืดอายุมะตะบะจากใบ มันสำปะหลังจากการศึกษาพบว่าในใบมันสำปะหลังมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิดต่างๆ

คณะผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของใบมันสำปะหลังในการยับยั้งเชื้อราในมะตะบะ และสามารถชะลอการเน่าเสียของมะตะบะ

โดยคณะผู้จัดทำได้นำจุดประสงค์ดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบมะตะบะที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแช่แข็ง (อุณหภูมิต่ำ) เพื่อศึกษาปัญหาและ ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์จากมันสำปะหลังที่สามารถยืดอายุมะตะบะและยับยั้งเชื้อราได้