หุ่นยนต์รับของกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮาฟีซี เจะและ, บัยดูรี มามะ, นินูรอัยนีย์ มุกาวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮำหมัดอานิส สะนิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์รับของกึ่งอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์รับพัสดุอัตโนมัติและลดความเสียหายของพัสดุโดยที่หุ่นยนต์ทำงานผ่านโปรแกรม Arduino ตามคำสั่งที่เขียน เมื่อหุ่นยนต์ทำงานเสร็จมีการแจ้งเตือนเข้าผ่านแอพพลิเคชั่น LINE

จากการทดสอบพบว่าเครื่องรับพัสดุถึงอัตโนมัติสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดวางของได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่กลับมายังจุดเริ่มต้นได้แต่สามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ได้ทันทีเมื่อพัสดุถึงที่กำหนด