เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรดีนี ปะลาวัน, พิมชนก ภาณุเมธา, พิมพ์พิศา สุนสะดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

​โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติต้นทุนต่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติต้นทุนต่ำและเพื่อศึกษาการทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรดในการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด อัตโนมัติต้นทุนต่ำเครื่องนี้ได้ทำการเทียบมาตรฐานที่โรงพยาบาลยอมรับได้ จากการทดลองพบว่า ค่าข้อมูลจากผู้ทดลองจำนวน 20 คน โดยเก็บค่าอุณหภูมิครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทียบกับปรอทวัดอุณหภูมิต่างกัน 0.24 และเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทียบกับปรอทอุณหภูมิต่างกัน 0.01 และการเก็บค่าอุณหภูมิครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทียบกับปรอทวัดอุณหภูมิต่างกัน 0.15 และเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทียบกับปรอทวัดอุณหภูมิต่างกัน 0.12 การเก็บค่าอุณหภูมิครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ยเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทียบกับปรอทวัดอุณหภูมิต่างกัน 0.16 เฉลี่ยทั้ง 3 ค่าแล้ว ค่าเฉลี่ยเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทียบกับปรอทวัดอุณหภูมิต่างกัน 0.019 และเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทียบกับปรอทอุณหภูมิต่างกัน 0.01 ค่าอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำมีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วงที่กำหนด จึงทำให้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัตินี้สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ มีราคาถูกและประหยัดกว่าเครื่องที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด