เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรดีนี ปะลาวัน, พิมชนก ภาณุเมธา, พิมพ์พิศา สุนสะดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประพัฒน์พงษ์ ราเหม, ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติ