เครื่องหนีบอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรพงษ์ จงอ่อน, อภิญญา รุ่งวิโรจน์, คณิน หนูสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริพล เหมือนพะวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันที่เร่งรีบ เน้นในทางที่สะดวกและรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากความคิดที่กล่าวว่า “เวลามีค่ายิ่งกว่าทองคำ” จึงทำให้สภาพสังคมและเศรษฐกิจมีลักษณะเช่นนี้ โดยส่งผลกับประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพบปัญหาเรื่องการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีความล่าช้าและไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องนี้ จึงได้คิดค้นเครื่องหนีบผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งยังช่วยประหยัดแรง และเวลาในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ชาวเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน