การศึกษาการผลิตเส้นใยต้นกกและต้นกล้วยโดยใช้สารสกัดจากมันสำปะหลังจำลองเป็นpolylactideเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการป้องกันรังสีและป้องกันยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริษฐา เขียวคล้าย, นงนภัส ศรีทิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภากร พวงยอด, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเส้นใยลำต้นกกลำต้นกล้วย และเส้นใยpolylactideที่สร้างจากหัวมันสำปะหลัง มาเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งทอในการป้องกันรังสีและยุงลาย