การศึกษาการสร้างต้นแบบ PCB โดยวิธีพิมพ์สกรีนโดยใช้หมึกนำไฟฟ้า การศึกษาการพัฒนาอนุภาคนาโนของโลหะ, สกรีน และการเคียวริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนน สกุลวิชญธาดา, รัชชานนท์ ชาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสร้างต้นแบบ PCB โดยวิธีพิมพ์สกรีนโดยใช้หมึกนำไฟฟ้า การศึกษาการพัฒนาอนุภาคนาโนของโลหะ, สกรีน และการเผาซินเทอร์ เพื่อให้ได้วิธีการทำต้นแบบpcbที่มีราคาถูกแล้วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม