การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาการสลายสีย้อม Methyl red ระหว่างสารสกัดจากฟักเขียวและแตงกวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสิตา สงพราหมณ์, วรรณพร จูห้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาการสลายสีย้อม Methyl red ของสารสกัดจากฟักเขียวและแตงกวา และเพื่อเปรียบเทียบว่าความเข้มข้นของสารสกัดจากฟักเขียวและแตงกวา มีผลต่อการเร่งปฏิกิริยาการสลายสีย้อม Methyl red ซึ่งเลือกใช้สารสกัดจากฟักเขียวและแตงกวา เนื่องจากพืชทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม โดยงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในบางส่วนได้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการสลายสีย้อมจากแตงโม และสีย้อม Methyl red จัดเป็นสีย้อมกลุ่มอะโซอิคชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อสารเคมีมาใช้ในการสลายสีย้อมและลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ โดยทำการสกัดหยาบฟักเขียวและแตงกวา จากนั้นศึกษาคุณสมบัติของสีย้อม Methyl red และทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการเร่งปฏิกิริยาในการสลายสีย้อม จากนั้นนำไปทดสอบวัดค่าสีด้วยแอพพลิเคชั่น Pantone Studio และบันทึกค่าที่ได้ จากนั้นนำผลการทดลองไปเปรียบเทียบแล้วบันทึกผล