การศึกษาโครงสร้างสะพานเเขวน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาจพล สุภาพ, ปัณณ์ เกี่ยวพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงศักดิ์ หมั่นถนอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง โครงสร้างของสะพานแขวน มีวัตถุประสงเพื่อนำเอาคณิตศาสตร์มาใช้ศึกษา สะพานแขวน และปัจจัยต่างๆในการสร้างสะพานเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและได้รับความรู้ต่อโครงงานที่เป็นประโยชน์จากการประดิษฐ์เพื่อการศึกษานี้ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่กำลังสนใจสามารถได้รับความรู้จากเรียนรู้เรื่องสะพานแขวน