เครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัดดา ทัพภูมี, กัญญาณัฐ สิริเลิศธีรกุล, ราชันย์ พิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย, นราภรณ์ หนองหลวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติ โดยคณะผู้จัดได้ออกแบบมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ใช้ในการแยกขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล (กระดาษ, ขวดแก้ว, โลหะรีไซเคิล,พลาสติกรีไซเคิล) ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการคัดแยกขยะให้ง่ายยิ่งขึ้น