เครื่องดับไฟด้วยคลื่นเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิจิพนธ์ หิรัญนุเคราะห์, นิธิพงศ์ แนววิลัย, ศวัสกร อรุณาเจริญทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อปล่อยพลังงานคลื่นเสียงความถี่ต่ำไปรบกวนมวลอากาศเพื่อให้ออกซิเจนในกระบวนการสันดาปแยกตัวออกไปเพื่อให้ไฟดับ