การบำบัดสภาวะจิตด้วยแสงสี เสียง จากการวิเคราะห์คลื่นสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ เกตุแก้ว, กชพร สุขศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมองของแต่ละบุคคล จะมีคลื่นสมองที่เกิดขึ้นจากการทำงานของสมองในการรับส่งข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าจนทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งคลื่นสมองสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ช่วง โดยช่วงที่สามารถบ่งบอกความรู้สึกหรือสถานะความคิดของบุคคลนั้น ได้แก่ คลื่นเบต้าเกิดขึ้นในขณะที่สมองอยูในภาวะของการทางานและควบคุมจิตใตสํานึก คลื่นอัลฟ่า สภาวะที่จิตสมดุล คลื่นเธต้า เป็นช่วงที่สมองทำงานช้าลง หรือนอนหลับ และคลื่นเดลต้า เป็นช่วงที่สมองทำงานช้า เช่นช่วงที่หลับลึก โดยการเกิดคลื่นสมองในแต่ละช่วงคลื่นยังมีปัจจัยภายนอก เช่น แสงสี และเสียง ที่สามารถทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนช่วงความถี่ได้ นั่นจึงเป็นแนวคิดในการคิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สามารถปรับปัจจัยภายนอก เพื่อบำบัดสภาวะจิตใจ โดยการตรวจคลื่นสมองมาวิเคราะห์ข้อมูล