การบำบัดน้ำเสียสำหรับสีย้อมผ้าบาติกที่ละลายในน้ำด้วยเซลลูโลสแอโรเจลจากเส้นใยกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย ปราชญ์นคร, กรีฑา ชนะกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การบำบัดน้ำเสียสำหรับสีย้อมผ้าที่ละลายในน้ำด้วยเซลลูโลสจากเส้นใยกล้วยเป็นนวัตกรรมที่ทำขึ้นมา เพื่อศึกษาสมบัติการดูดซับสีย้อมของเส้นใยกล้วย และมุ่งผลิตเซลลูโลสแอโรเจลที่สามารถลดการปนเปื้อนของสีย้อมในน้ำ ในงานโครงงานนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่างเซลลูโลสจากเส้นใยกล้วยและเซลลูโลสที่มีการขึ้นรูปเป็นแอโรเจลในการลดปริมาณสีย้อมผ้าที่ปนเปื้อนในน้ำ ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับ ได้แก่ ปริมาณตัวดูดซับ (0.10-0.30 กรัม) ความเข้มข้นเริ่มต้นของเมทิลีนบลู (5.00-100 มิลลิกรัมต่อลิตร) และเวลาในการดูดซับ (5-90 นาที) ตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายเมทิลีนบลูด้วยเทคนิคอัลตร้าไวโอเลตวิซิเบิลสเปกโทรโฟโทรเมทรี จากผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยเส้นใยกล้วยมีค่า 1.80 มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อใช้ตัวดูดซับ 0.20 กรัม การดูดซับเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 60 นาที และไอโซเทอมของการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูสอดคล้องกับแบบฟรุนดลิช (R2 = 0.9845) มีค่า 1/n ในระหว่าง 0-1 แสดงว่าเส้นใยกล้วยเป็นตัวดูดซับที่เป็นแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ เมื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับเซลลูโลสแอโรเจลพบว่า ความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูสูงกว่าเส้นใยกล้วยซึ่งมีค่าเท่ากับ 20.3 มิลลิกรัมต่อกรัม และมีกราฟแนวโน้มของค่าความสามารถในการดูดซับและร้อยละการดูดซับที่ไปในทางเดียว แสดงว่าเซลลูโลสแอโรเจลจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเส้นใยกล้วย จลนศาสตร์การดูดซับของเซลลูโลสแอโรเจลสอดคล้องกับจลนศาสตร์การดูดซับแบบอันดับสองเสมือน