การดูดซับยาฆ่าแมลงด้วยถ่านชาร์โคลจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทยาภรณ์ แสงขาว, กฤติมา คงเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ กุลวานิชไชยนันท์, ศรัณยู ใคลคลาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการดูดชับยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต โดยการนำถ่านชาร์โคลที่ได้จากการเผาไหม้ที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยสารละลายอิ่มตัวของเกลือแกง ทำให้มีโครงสร้างเป็นรูพรุนขนาดนาโนเมตรจำนวนมาก ซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งและเลือกที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติที่พบได้ง่ายในภาคใต้ ได้แก่ กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม