อุปกรณ์เสริมถังดับเพลิง(จุดเฝ้าระวัง)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสิษฐ์ สิงห์อุไร, รมย์ธีรา ภาชนนท์, อรุโณชา ฟูศรีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยได้มีการเกิดอัคคีภัยหรือการเกิดเหตุเพลิงไหม้เฉลี่ยมากขึ้นทุก ๆปี โดยปกติจะเกิดในอาคาร และ บ้านเรือน สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยจนทำให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดได้ 2 ลักษณะคือสาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม และอาจจะเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ขาดความระมัดระวังในการควบคุมเชื้อเพลิง ขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน(สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์)

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและออกแบบอุปกรณ์เสริมถังเพลิง FIRE EXTINNGUISHERS ACCESSORIES (F.E.A.) นี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพให้สามารถดับเพลิงในระยะเริ่มต้นได้โดยอัตโนมัติในจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้หรือเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เพราะคนส่วนใหญ่มักมองว่าการเกิดอัคคีภัยเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้สนใจมากนัก หากกลับกันถ้าในอาคารหรือบ้านเรือนมีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน โอกาสการเกิดอัคคีภัยจะลดน้อยลง การเกิดอัคคีภัยจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ แต่เราสามารถรู้จุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้หรือเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้

โดยอุปกรณ์เสริมชนิดนี้สามารถดับไฟในระยะเริ่มต้นได้โดยนำเอา image processing มาใช้ในการวิเคราะห์รูปภาพแล้วประมวลผลส่งไปยังกลไกของอุปกรณ์เสริมให้สามารถรู้พิกัดและขนาดของไฟ แล้วจึงทำการฉีดสารเคมีที่อยู่ในถังดับเพลิงซึ่งการทำงานของอุปกรณ์เสริมนี้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุม