อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการสำลักสิ่งแปลกปลอมอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุภัทร ใจจง, ปรภฎ พรหมเผ่า, สืบสกุล โพนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาส รวมปะระ, จามจุรี พรหมเผ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุบัติเหตุจากการณ์สำลักสิ่งแปลกปลอมมีโอกาสเกิดทุกเวลาและทุกสถานที่ กลุ่มเสี่ยงที่มักจะมีเกิดอาการสำลัก เช่น ผู้ที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยประเภทอื่น โดยส่วนมากมักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ ทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุขาดอากาศหายใจจนหมดสติ และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการทำกิจกรรมอื่นขณะรับประทานอาหารส่งผลให้จังหวะของการกลืนอาหารไม่สัมพันธ์กับการหายใจ เช่นการพูดคุย การหัวเราะ และการเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างการรับประทานอาหาร หรือ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านระบบประสาทดังที่กล่าวมาซึ่งมักจะทำให้การตอบสนองและการรับรู้เป็นไปได้แย่ ส่งผลให้กลไกการกลืนอาหารผิดปกติจนทำให้เศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมตกค้างในหลอดลมผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนมากมักมีอาการข้างเคียงตามมาเช่น อาการเจ็บคอเมื่อกลืนอาหาร อาการหอบเหนื่อยหลังจากกลืนอาหาร หรืออาจส่งผลให้ติดเชื้อในปอดได้ หากเศษอาหารตกลงไปถึงบริเวณปอด ฉะนั้นแล้วผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ต้องได้รับความช่วยเหลือโดยการนำเศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลมให้ได้ทันท่วงที ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะออกแบบ ประดิษฐ์ ศึกษา และพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับและแสดงการแจ้งเตือนการสำลักเศษอาหารและสิ่งแปลกปลอมได้แบบอัตโนมัติ ที่สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และยังปลอดภัยกับตัวผู้ใช้อีกด้วย