เครื่องขอดเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุลีกร จินะวัน, รติยากร คนการ, พิมพกานต์ ฝั้นแปง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อีสซา เดสสิ, ฉัตฑริกา นันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องขอดเกล็ดปลาเพื่อทุ่นแรงและลดต้นทุนการผลิต จัดทำขึ้นเพื่อ ทุ่นแรงช่วยในการขอดเกล็ดปลาให้เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตโดยลดค่าจ้างแรงงาน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในครัวเรือนหรือพ่อค้าแม่ค้า และโรงงานขนาดเล็ก อีกทั้งยังเป็นการนำสิ่งเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยอาศัยความคิดริเริ่มในการทุ่นแรงของการขอดเกล็ดปลา ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ประหยัดเวลา และใช้อุปกรณ์เหลือใช้ที่ไม่ใช้แล้วนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางผู้จัดทำได้นำถังหมักแบบพลาสติกขนาด 120 ลิตร และเหล็กที่ไม่ใช้ มาทำเป็นเครื่องขอดเกล็ดปลา ผลที่ได้คือ เครื่องขอดเกล็ดปลาที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถนำไปใช้ขอดเกล็ดปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว และใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์หลักการหมุนของมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อน ที่ทำให้เครื่องขอดเกล็ดปลาสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี