คืนร่างบรรพชีพของสัตว์เลื้อยคลานในอำพันจากยุคครีเทเชียสตอนต้นด้วยการสร้างภาพสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพัฒน์ ศิลป์สัมฤทธิ์, เจตนิพัทธ์ ช่วยเจริญสุข, กันตภณ ตราหยก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมชื่น ศิริผันแก้ว, สุรเวช สุธีธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุคครีเทเชียสเป็นยุคสุดท้ายของมหายุคมิโซโซอิก นักบรรพชีวินเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตประมาณ 75% ในยุคคลีเทเชียสได้สูญพันธุ์ลงเนื่องจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ใหญ่ครั้งที่ 5 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากมหายุคทางธรณีวิทยาที่เคยเป็นช่วงเวลาอันรุ่งเรืองของสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิดให้กลายเป็นมหายุคอันรุ่งเรืองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในปัจจุบัน การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ หรือ ฟอสซิล เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถเปิดเผยถึงการเคยมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอดีต และฟอสซิลที่ถูกฝังอยู่ในอำพันนับเป็นหลักฐานสำคัญที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดประเภทหนึ่ง โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำภาพจากการทำ Micro CT- Scan ของสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งในยุคคลีเทเชียสตอนต้นที่ถูกรักษาไว้ในอำพันมาประกอบเป็นแบบจำลองสามมิติเพื่อคืนร่างบรรพชีวินของสัตว์เลื้อคลานชนิดนี้ให้มีความชัดเจนมากที่สุดซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการนำภาพสามมิติดังกล่าวนี้ไปศึกษาด้านอนุกรมวิธานเพื่อเปิดเผยตัวตนของสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้ต่อไปและภาพสามมิตินี้อาจจะช่วยให้เรามีโอกาสได้ค้นพบความจริงบางอย่างในอดีตที่อาจจะยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน