ความสามารถในการการดูดซับและปลดปล่อยสารอาหารและแร่ธาตุของผงถ่านกัมมันต์ที่มีในตลาดและผงถ่านที่เตรียมจากไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์ภพ พรพลานามัย, ณ ภัทร เสาโกมุท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ ภูทะวัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับและปลดปล่อยสารอาหารและแร่ธาตุของผงถ่าน กัมมันต์ที่มีในตลาดและผงถ่านที่เตรียมจากไม้ไผ่ โดยการวัดความแตกต่างของปริมาณสารอาหารและแร่ธาตุ หลังจากการดูดซับสารอาหารของผงถ่านกัมมันต์ในปริมาณต่างๆ ทั้งผงถ่านที่มีในตลาดและผงถ่านที่เตรียมเองโดยการผลิตจากไม้ไผ่ คณะผู้จัดทำจึงได้คัดเลือกสารอาหารหลักและแร่ธาตุต่างๆ ในรูปของสารละลาย เพื่อนำมาใช้ในการทดลองในครั้งนี้ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินซี วิตามินอี วิตามินเอ และแร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก ทองแดง และสังกะสี และวัดปริมาณสารอาหารและแร่ธาตุที่ปลดปล่อยออกมาหลังจากการดูดซับของผงถ่านกัมมันต์จากทั้งสองแหล่ง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากโครงงานในครั้งนี้ สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมของผงถ่านกัมมันต์ในการนำไปประกอบอาหาร โดยที่จะไม่ทำให้สารอาหารในอาหารถูกถ่านกัมมันต์ดูดซึมไปมากเกินไป และสามารถนำไปวิเคราะห์ถึงวิธีการผลิตผงถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ที่สามารถปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้ หลังจากการดูดซับสารอาหารและแร่ธาตุ