คุณสมบัติของสารสกัดจากใบบัวบกในการป้องกันการเสื่อมสภาพทางระบบประสาทที่เกิดจากสารโทลูอีนในสัตว์ทดลอง C. elegans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรดนย์ ลี้โรจนาประภา, ภูเบศ เสน่ห์ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ ลี้บุญงาม, พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารโทลูอีนเป็นสารประกอบอะโรมาติกที่นิยมใช้เป็นสารตั้งต้นและตัวทำละลายในอุตสหกรรมมากมายในปัจจุบัน โดยสารโทลูอีนมีฤทธิ์ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพ โดยมีผลทำลายระบบประสาทดังนั้นทางทีมงานผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในการศึกษาการใช้ความสามารถของสารสกัดจากใบบัวบก (Centella asiatica) ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรทนอกจากนี้ยังมีสารสำคัญเช่น Asiatic acid, Asiaticoside, Madecassic, Madecassoside ซึ่งมีผลป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาท โดยทำการทดลองในสัตว์ทดลอง C. elegans ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นที่นิยมในการทดลองเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของระบบประสาท เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทจากการทำลายด้วยสารโทลูอีนด้วยการสังเกตรูปแบบการเคลื่อนที่ของสัตว์ทดลอง C. elegans. โดยผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของความเร็วการเคลื่อนที่ของ C. elegans ลดลงในขณะที่ความเข้มข้นของสารโทลูอีนมากขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่าสารโทลูอีนส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของระบบประสาทซึ่งแสดงผลออกมาผ่านความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ลดช้าลงของ C. elegans