แผ่นฟิล์มเคลือบปาท่องโก๋จากโปรตีนกากถั่วเหลือง เพื่อช่วยลดการซึมผ่านของน้ำมันและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิชาภรณ์ สิทธิ, ปัณฑารีย์ ฟักปลั่ง, ปภาวี เชื้อปรางค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วณิชชา หมั่นเรียน, สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแผ่นฟิล์มเคลือบปาท่องโก๋จากโปรตีนกากถั่วเหลือง เพื่อช่วยลดการซึมผ่านของน้ำมันและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบปาท่องโก๋จากโปรตีนกากถั่วเหลือง เพื่อลดปัญหาการขาดโปรตีนในเด็ก และเพื่อให้ได้ปาท่องที่อมน้ำมันน้อยกว่าเดิม โดยมีวิธีการดำเนินการคือ นำกากถั่วเหลืองมาสกัดให้ได้โปรตีนออกมา จากนั้นเติมกลีเซอรอล นำไปเคลือบปาท่องโก๋ แล้วนำไปทอด ทดสอบประสิทธิภาพการลดการซึมผ่านของน้ำมัน และเปรียบเทียบกับปาท่องโก๋ทั่วไป

จากการทดลองพบว่า ปาท่องโก๋ที่เคลือบโดยแผ่นฟิล์มที่ทำจากโปรตีนกากถั่วเหลือง มีความสามารถในการลดการซึมผ่านของน้ำมันได้ดี กว่าปาท่องโก๋ทั่วไป ทำให้ปาท่องโก๋มีการอมน้ำมันที่น้อยลง