แผ่นมวลชีวภาพคอมโพสิตเพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดสำหรับกล้ายางพาราในระยะต้นอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลภรณ์ บุญเริง, กนกมุก ภูตีนผา, นรญา คุ้มราษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น, เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนิยมปลูกยางพาราเพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำยางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกแนวเชิงเขาและพื้นที่สูง แต่จะประสบปัญหาต้นกล้ายางพาราตายในระยะต้นอ่อนหลังปลูกลงดินส่วนหนึ่งมาจากต้นกล้าในระยะต้นอ่อนต้องการน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต แต่พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกนิยมปลูกบริเวณเชิงเขา เขตอำเภอวังทอง นครไทย และชาติตระการ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำน้อยหรือขาดน้ำ โครงงานนี้จึงได้พัฒนาแผ่นมวลชีวภาพคอมโพสิตเพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของต้นกล้ายางพาราในระยะต้นอ่อน โดยออกแบบการทดลองแผ่นมวลชีวภาพคอมโพสิต 8 สูตร จากนั้นนำไปทดสอบ

ค่าความแข็งผิว (Hardness) เมื่อถูกกระตุ้น ค่าการดูดซับน้ำ ค่าความแข็งในสภาวะปกติ ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพาราหลังปลูก ได้แก่ จำนวนใบ ความสูง และเส้นรอบวงลำต้น