แผ่นฟิล์มชีวภาพจากโปรตีนถั่วเขียวที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากเปลือกกล้วย เปลือกเงาะและเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureusในเนื้อสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์วรา บางเพ็ญสิริ, ศศิธร ศิริอินทราทร, พิมพ์ชนก อุ้ยสิริพรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแผ่นฟิล์มชีวภาพจากโปรตีนถั่วเขียวที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากเปลือกกล้วย เปลือกเงาะและเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureusในเนื้อสัตว์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วย เปลือกเงาะและ เปลือกมังคุด

  1. เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วย เปลือกเงาะและ เปลือกมังคุด

  2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากโปรตีนถั่วเหลืองด้วยสารสกัดแทนนินที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาของเนื้อสัตว์

โดยมีวิธีดำเนินการ คือ นำเปลือกกล้วย เปลือกเงาะ และเปลือกมังคุด ไปอบให้แห้งแล้วบดให้ละเอียด จากนั้นนำมาสกัดให้ได้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วย เปลือกเงาะ และเปลือกมังคุด จากนั้นเจือจางให้มีความเข้มข้น 0.1 , 0.5 และ 1 mol/L นำไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus จากนั้นนำถั่วเขียวมาสกัดให้ได้โปรตีน และนำโปรตีนที่ได้ มาผสมกับสารสกัดที่ความเข้มข้น 80 mg/mLและกลีเซอรอล โดยใช้อัตราส่วนของโปรตีนจากถั่วเขียวต่อสารสกัดต่อกลีเซอรอล เท่ากับ 7 : 1 : 3 และนำไปอบ เพื่อให้ได้แผ่นฟิล์ม จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ โดยนำแผ่นฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียวไปหุ้มเนื้อสัตว์เปรียบเทียบเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้หุ้มด้วยแผ่นฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว และสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ทุกๆ 1 วัน