การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากโฟมยางพารา ผสมเส้นใยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มะลิวัลย์ คงเพ็ชร, กมลชนก ตี้พั้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากโฟมยางพาราผสมเส้นใยสับปะรด มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์แผ่นดูดซับเสียงจากโฟมยางพาราผสมเส้นใยสับปะรด และเพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงจากโฟมยางพาราผสมเส้นใยสับปะรด โดยนำน้ำยางคอมปาวด์ผสมกับเส้นใยสับปะรด จากนั้นนำไปขึ้นรูปในแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 10x12x1.5 นิ้ว โดยวัดค่าการดูดซับเสียง การดูดซับน้ำ ความยืดหยุ่น และการดูดซับความร้อน