การศึกษาเปรียบเทียบ ชนิด เเละ ปริมาณไมโครพลาสติกในปลาทะเลบางชนิด; ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) เเละ ปลาทรายเเดง (Nemipterus japonicus) จากปากเเม่นํ้าเจ้าพระยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ สุขขี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร อรรจนาวัฒน์, ศุภณัฐ ไพโรหกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The Chao Phraya River estuary is a major contributor to microplastic pollution in the inner Gulf of Thailand. As a result, this work focuses on comparatively analyzing the presence of microplastics in pelagic and demersal marine fish sampled from the local fresh market situated in the Chao Phraya river estuary. This work aims to comparatively investigate microplastic presence in marine fish from 2 different habitats. The study comprises 3 phases. The preparation phase concerns the preparation of necessary equipment, pilot studying the area of interest, and specifying the sampling area for marine fish. The experimentation phase concerns the analysis of marine fish for microplastic presence through organic matter digestion with H2O2 30% v/v, vacuum filtration, and stereomicroscope inspection. Lastly, the evaluation phase establishes and compares the average microplastic content in the pelagic and demersal marine fish sampled.