เครื่องจัดเก็บถุงมือทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นุอ์มา จวนซ้าย, พุทธรักษา พงศ์สิริฤทธิ์, ณัฐกฤตา ปัจฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องจัดเก็บถุงมือทางการแพทย์มีแนวคิดมาจากการที่ได้สังเกตถึงการเก็บขยะติดเชื้อจาก ถุงมือทางการแพทย์ที่ใช้แล้วของบุคคลที่ประกอบอาชีพเก็บขยะ โดยโครงงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธี และกระบวนการเกี่ยวกับการ สร้างเครื่องจัดเก็บถุงมือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อศึกษาการออกแบบและ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจัดเก็บถุงมือ ที่สามารถซีลถุงมือ ได้อย่างสะดวกและสะอาด เพื่อ เปรียบเทียบการลดการติดเชื้อโรคเมื่อเทียบการใช้เครื่องกับไม่ใช้ สมาชิกในกลุ่มจึงได้ริเริ่มออกแบบเครื่อง จัดเก็บถุงมือทางการแพทย์ที่สามารถกันเชื้อโรคโดยการใช้แผ่นพลาสติกซีล การศึกษาการทำงานของเครื่อง จัดเก็บถุงมือทางการแพทย์เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบปกติพบว่าการใช้เครื่องจัดเก็บถุงมือทางการแพทย์ สามารถช่วยลดการสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่กับถุงมือมากกว่าการทิ้งแบบปกติที่ไม่มีการป้องกัน เนื่องจากการ ที่ใช้พลาสติกห่อถุงมือทางการแพทย์ไว้นั้นช่วยลดเชื้อโรคแพร่ออกมา และจากการศึกษา ประสิทธิภาพใน การห่อพลาสติกของถุงมือทางการแพทย์พบว่าในการห่อเครื่องสามารถทำได้อย่างดี โดยวัดจากการที่นำถุง มือทางการแพทย์ 10 ชิ้นสามารถห่อทั้ง 10 ชิ้นได้โดยไม่มีจุดไหนเลอะออกมา