เครื่องกรองอากาศที่มีไส้กรองจาก Super Absorbent Polymer เพื่อดูดซับฝุ่น PM2.5 ในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ, ณัฐชา ภริงคาร, ปราณนต์ กิติศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศที่มีไส้กรองจาก Super Absorbent Polymer โดยนำเครื่องไปติดตั้งภายในปล่องประทัด เพื่อใช้กรองอากาศที่มีฝุ่น PM2.5 จากการจุดประทัดภายในศาลเจ้า ทางคณะผู้จัดทำได้มีการทดสอบประสิทธิภาพโดยวัดจากปริมาณของฝุ่น PM2.5ในอากาศก่อนและหลังกรอง ซึ่งทดสอบโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองฝุ่นของ Super Absorbent Polymer แต่ละชนิด, ความเป็นกรดเบส สภาพขั้ว อุณหภูมิที่แตกต่างกันของตัวพา และทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่นด้วย Super Absorbent Polymer ที่ปรับปรุงโครงสร้างให้มีสภาพขั้วสูงขึ้น ซึ่ง Super Absorbent Polymer มีข้อดีคือมีราคาถูก หาได้ง่ายและสามารถกำจัดได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำฝุ่นที่กรองได้มาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแข็งและนำส่งหน่วยงานที่รับกำจัดของเสียอันตรายต่อไป เห็นได้ชัดเจนว่านอกจากโครงงานชิ้นนี้จะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศได้แล้วยังไม่เป็นการเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย