เครื่องตรวจจับความสว่างภายในอาคารสถานที่ต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หยกนภัส สถิตมโนธรรม, ณัฐสิทธิ์ ลิมปนานุรักษ์, คงวรัท ใจบุญลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เครื่องตรวจจับความสว่างภายในอาคารสถานที่ต่างๆ (Indoor Light Detector) เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจากการเปิดไฟทิ้งไว้ภายในสถานที่ต่างๆในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษในด้านต่างๆซึ่งมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าเช่นกัน จึงมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยในการแจ้งเตือนบุคคลผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงบุคคลที่มาอยู่อาศัยหรือใช้งานสถานที่นั้นๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบัน จึงทําให้เกิดแนวคิดร่วมกันของทางกลุ่มในการนําเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์วัดความสว่างความเข้มแสง (LDR Photoresistor Sensor Module)และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างระบบการตรวจจับแสงไฟภายในสถานที่ต่างๆ โดยมีหลักการ คือ ตรวจจับว่าภายในสถานที่หนึ่งๆนั้น มีการเปิดไฟอยู่หรือไม่โดยการตรวจวัดความสว่างภายในบริเวณสถานที่นั้นๆ โดยมีเซ็นเซอร์วัดความสว่างตรวจจับแสงไฟภายในสถานที่เพื่อส่งไปยังชุดส่งสัญญาณแบบไร้สายจากนั้นก็ทําการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานเพื่อให้ทราบได้